folder Έργα & προγράμματα σε εξέλιξη

Κατηγορίες

folder ZeroCO2 "Κοινότητες Μηδενικών Εκπομπών"

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – Πρόγραμμα MED. Συμμετέχουν η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε., σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μαζί με άλλους επτά φορείς: Province of Massa Carrara, Legambiente Onlus, Municipality of l’Alcudia, Energy Agency of Ribera, Alto Alentejo Inter-municipality Community, AREANAT Tejo, Kyoto Club Services srl.

folder Άξονας 3 του ΠΑΑ 2007-2013

Οι παρεμβάσεις του Άξονα 3 στοχεύουν κυρίως στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική αναβάθμιση των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση δραστηριοτήτων εκτός της γεωργίας, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μικρής κλίμακας και στην αναστροφή των δυσμενών τάσεων της πληθυσμιακής συρρίκνωσης σε μια  ελκυστικότερη ύπαιθρο με προοπτικές ήπιας ανάπτυξης.

folder Αειφόρος Ανάπτυξη Αλιευτικών Περιοχών

O Άξονας 4 του Ε.Π. «Αλιεία 2007-2013» αφορά στην εφαρμογή τοπικών προγραμμάτων αειφόρου ανάπτυξης αλιευτικών περιοχών, τα οποία εφαρμόζονται σε συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης από Ομάδες Τοπικής Δράσης για τις Αλιευτικές Περιοχές (Ο.Τ.Δ. Αλιείας). Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης Αλιείας για την περιοχή των Κυκλάδων.

folder Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Κοινωνική Σύμπραξη στο Νομό Κυκλάδων"

Βασικός στόχος της Πράξης είναι η εργασιακή/ επιχειρηματική και κατ’ επέκταση η κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων της Πράξης μέσω της δημιουργίας ενός βιώσιμου υποδείγματος ανάπτυξης αφενός της εξαρτημένης εργασίας, αφετέρου της προώθησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών & σχημάτων, με σαφή αναφορά στις δυνατότητες που δίδονται σε τοπικό επίπεδο (με βάση τις ισχύουσες συνθήκες στο εργασιακό/ επιχειρηματικό περιβάλλον), αλλά και στις ευκαιρίες που παρέχουν οι δράσεις και τα αντικείμενα της κοινωνικής οικονομίας. Σε δεύτερο επίπεδο, η προτεινόμενη πράξη αποσκοπεί στη διάδοση και επέκταση αυτού του υποδείγματος προώθησης της απασχόλησης, σε άλλους κλάδους της οικονομίας και κοινωνίας, οι οποίοι θα μπορούν να «αντιγράψουν» και να εφαρμόσουν το υπόδειγμα σε παρόμοιες καταστάσεις για την επίλυση ιδίων προβλημάτων (benchmark).

folder Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Κυκλάδες Κοινωνική Συμμαχία"

Ο βασικός στόχος της Πράξης είναι η εργασιακή/επιχειρηματική και κατ’ επέκταση η κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων της Πράξης (μακροχρόνια άνεργοι άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα, μονογονεϊκές οικογένειες, άτομα με ψυχική αναπηρία και άτομα ευρισκόμενα κάτω από το όριο της φτώχειας/ επαπειλούμενα από φτώχεια).

folder ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE

Το Πρόγραμμα ΚΥΚΛΑΔΕΣ LIFE: «Ολοκληρωμένη προστασία για τη Μεσογειακή φώκια στις Βόρειες Κυκλάδες» θα επιχειρήσει να δημιουργήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα με ολοκληρωμένο τρόπο και μέσα από μια έντονα συμμετοχική διαδικασία, μια νέα θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή στοχεύοντας στη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή της Γυάρου αλλά και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών.

folder Προσέγγιση LEADER

Η προσέγγιση LEADER, εξυπηρετώντας βασικούς στόχους του ΠΑΑ, δίνει τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Η εφαρμογή των στρατηγικών αυτών πραγματοποιείται με την «εκ των κάτω προς τα άνω» διαδικασία προγραμματισμού και υλοποίησης, από τοπικά εταιρικά σχήματα δημοσίου – ιδιωτικού τομέα (Ομάδες Τοπικής Δράσης) τα οποία δραστηριοποιούνται στην κάθε περιοχή, γνωρίζουν τις δυνατότητες και δυσκολίες της και είναι αντιπροσωπευτικά των δημοσίων και ιδιωτικών φορέων αυτής.

folder Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (Community–led Local Development – CLLD)

Η Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (Community – led Local Development – CLLD), βασισμένη στην προσέγγιση LEADER, είναι μια μέθοδος σχεδιασμού και υλοποίησης τοπικών ολοκληρωμένων αναπτυξιακών στρατηγικών, με τη συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές.

Στη νέα προγραμματική περίοδο, σκοπός είναι να ενισχυθούν «νέες και πιο καινοτόμες» προσεγγίσεις με βάση τα καινούργια αναπτυξιακά δεδομένα και εργαλεία (όπως τάση επιστροφής νέων στην ύπαιθρο, κοινωνικές πρωτοβουλίες, ενίσχυση βραχέων αλυσίδων και εναλλακτικών καναλιών διάθεσης αγροτικών προϊόντων, διασύνδεση αγροτικού τομέα με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και το περιβάλλον), αυξάνοντας σχετικές συνέργειες για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας των αγροτικών περιοχών σύμφωνα με τον αναπτυξιακό και στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας για την αγροτική ανάπτυξη.

Κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η προσέγγιση LEADER διατηρεί το βασικό στοιχείο της εκ των κάτω προς τα επάνω προσέγγισης στο σχεδιασμό πολυτομεακών τοπικών στρατηγικών και παράλληλα δίδεται η δυνατότητα της πολυταμειακής προσέγγισης (CLLD).

Στείλτε μας τις προτάσεις - ιδέες σας για το νέο πρόγραμμα

 

Κύλιση στην Αρχή