Δείτε τα Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποβληθεισών Επενδυτικών Προτάσεων της 3ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER.

Τελικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποβληθεισών Επενδυτικών Προτάσεων