Απόφαση Επί Των Αποτελεσμάτων Της Αξιολόγησης Των Υποβληθεισών Προτάσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων Όπως Αυτά Διαμορφώθηκαν Μετά Την Εξέταση Των Ενστάσεων - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Των Κατηγοριών Πράξεων 4.1.1.1, 4.1.1.2 & 4.1.1.3 (Κωδικός Πρόσκλησης: 1/2013)

Απόφαση Επί Των Αποτελεσμάτων Της Αξιολόγησης Των Υποβληθεισών Προτάσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων Όπως Αυτά Διαμορφώθηκαν Μετά Την Εξέταση Των Ενστάσεων