Στείλτε μας τις προτάσεις σας

Στείλτε μας τις προτάσεις - ιδέες σας για το νέο πρόγραμμα

Euros
Cents

Σημειώνεται ότι τα ως άνω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για την διερεύνηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος και τον σχεδιασμό του τοπικού προγράμματος CLLD/ LEADER από την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. κατά την νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 και δεν αποτελούν φάκελο υποψηφιότητας. Σε καμιά περίπτωση δεν δεσμεύουν την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων A.E. για ένταξη της πρότασης και δεν δημοσιοποιούνται χωρίς την έγγραφη άδεια του ενδιαφερομένου.